imageimageimageimageimageimage


Wij geloven dat het oprecht streven van elk van ons, om dit alles te realiseren, bijdraagt tot het echte geluk en welzijn van hen die aan ons zijn toevertrouwd. beeldje

Toelichting

christ inspiratie Avondrust is een initiatief van de Zusters van de H. Kindsheid van Ardooie. Trouw aan hun christelijke inspiratie willen wij op een eigentijdse wijze verder werken en aanwezig zijn in het spoor en de Geest van Jezus Christus.

We zijn er van overtuigd dat Avondrust een thuis kan zijn voor ouderen voor wie alleen wonen niet langer meer kan.

Een thuis waar…

 • mensen in de avond van hun leven tot rust kunnen komen.
 • medewerkers kunnen en mogen meegroeien met de organisatie.
 • hoogstaande deskundige ’kwaliteitszorg’ een must is.
 • het geluk en algemeen welzijn van ieder voor ons centraal staat.

Een opname in ons huis is niet vanzelfsprekend. Daarom krijgt het ook de nodige aandacht. Hierbij is het belangrijk om alle partners (bewoner, familie, personeel, arts,...) in dit gebeuren te betrekken.

Als woonzorgcentrum streven wij ernaar om op een hartelijke en menselijke manier aandacht en verzorging te verlenen, met respect voor de totale mens. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de zorgverlening individueel gericht moet zijn, benaderen we iedereen als een uniek mens. Dit betekent dat …

 • de waardigheid van elke bewoner de hoogste prioriteit geniet.
handen
 • wij de woonsituatie van onze bewoners als privé-domein erkennen. U kunt uw kamer inrichten naar eigen wens en smaak.
 • het personeel uw privacy ten volle zal respecteren door bijvoorbeeld niet zonder kloppen binnen te komen.
 • wij ook onze aandacht blijven richten op het bewaken van het beroepsgeheim.
 • de directie garant staat voor het discreet omgaan met persoonlijke gegevens van haar bewoners en personeel.

Wij staan in voor persoonlijke zorgverlening en willen steeds een passend antwoord geven op de hulpvragen van iedere bewoner. De interdisciplinaire samenwerking heeft als doel het behoud en/of ontwikkeling van uw individuele mogelijkheden. Sociale contacten (zowel binnens- als buitenshuis), persoonsgerichte spirituele benadering, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle tijdsbesteding vloeien hieruit voort.

Wij zijn ervan overtuigd dat ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), PDL (Passiviteiten van het dagelijks leven), palliatieve zorg en belevingsgerichte hulpverlening een meerwaarde zijn voor onze benadering in de zorgverlening.

 • ADL is vooral gericht op revalidatie,
 • PDL is eerder gericht op het kwalitatief oud worden
 • Palliatieve zorg verdient onze volle aandacht
 • Belevingsgerichte hulpverlening bij dementerende bewoners is ons doel

Wij staan garant voor deskundige en vaardige personeelsleden die aandacht hebben voor alle bewoners. Wij zoeken naar en werken aan een kwalitatief en diepmenselijk aanbod.

 • Jaarlijkse opleidingen binnen de zorgverlening worden voorzien.
 • Nieuwe tendensen worden van dichtbij opgevolgd.
Avondrust is een plaats waar ruimte is voor inspraak van al onze partners. Naast de dagelijkse contacten met elkaar gebeurt dit via de bewoners– en familieraad en voor het personeel via gestructureerd overleg. overleg
 • De bewonersraad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen hetzij op eigen initiatief hetzij op aanvraag van de dagelijkse verantwoordelijke van het huis.
 • De familieraad biedt dezelfde mogelijkheden als de bewonersraad maar is samengesteld uit familieleden.
 • De inbreng van bewoners, familie en vrijwilligers betekent voor Avondrust een meerwaarde en aanvulling.
 • Het personeel heeft de mogelijkheid om binnen de organisatie mee te denken via de bestaande communicatiekanalen zoals briefing, teamvergaderingen, e.a. … dit in het kader van het kunnen deelnemen aan het beleid van dit huis.

  De bedoelde inspraak situeert zich ook op andere vlakken.
 • Professionele diensten: artsen, logopedisten, studenten, leveranciers, …
 • Externe partners: ziekenhuizen, palliatief netwerk, parochie, scholen, verenigingen, firma’s, …

Wij garanderen onze professionele partners dat we steeds trouw blijven aan de gesloten overeenkomsten maar dit wordt ook van hen verwacht.

beeldklein Er is een bijzondere samenwerking en verbondenheid met de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika.

Wij zijn er ons van bewust dat een gezond financieel beleid en een goed beheer van de infrastructuur noodzakelijk zijn.

Wij zijn een christelijke instelling maar wensen duidelijk open te staan voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.

In het verleden hebben wij steeds ingespeeld op de behoeften van de ouderenzorg in onze regio. In de toekomst willen wij deze uitdaging verder aangaan en zullen wij, wanneer dit uit behoefteonderzoek blijkt nieuwe initiatieven nemen.

In dezelfde geest bieden wij ook aan thuiswonende ouderen kortverblijf, brugverblijf, dagopvang en palliatieve longterm care aan ter ondersteuning van de familie. wegwijzers